Interaktívne hudobné múzeum MUZikmuzEUM je vytvorené aj vďaka finančným prostriedkom z programu Interreg... prostredníctvom mikroprojektu: „MUZikMUZeum - interaktívne múzeum hudobných nástrojov poľsko-slovenského pohraničia / MUZikMUZeum - interaktywne muzeum instrumentów muzycznych polsko-słowackiego pogranicza“.

  • Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
  • Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
  • Obdobie realizácie mikroprojektu: 05-2018 - 04-2019
  • Celková hodnota mikroprojektu: 42 767,10 €
  • Partner mikroprojektu Starosądecka Fundacja Kultury

Hlavným cieľom projektu MUZikMUZeum je "propagácia kultúrneho a prírodného bohatstva slovensko-poľského pohraničia popularizáciou tradičného hudobného inštrumentára prostredníctvom modernej interaktívnej expozície hudobného múzea MUZikMUZeum".

© 2018 MuzikMuzeum. SAMOSATO vyrobilo.