MuzikMuzeu

Hudobné nástroje patria k najväčším pokladom kultúry a tradície, ktoré nám naši predkovia zanechali. Nejedná sa len o predmety, ktoré sú často výnimočné svojim zovňajškom a remeselným prevedením. Sú to prostriedky prejavovania súladu medzi dušou človeka a vonkajším svetom. Práve prostredníctvom nich sa človek stával ešte pevnejšou a prirodzenejšou súčasťou prírody a to hlavne po stránke pestrosti  zvukovej.

Tak ako prirodzene znel v krajine spev vtákov v korunách stromov, tak prirodzene znel hudobný nástroj či už v prírode pri pasení, na priedomí pri chvíľach oddychu alebo v izbe pri tancovačke. Či už znel sám, doprevádzal spev, alebo tvoril súčasť hudobného celku, vždy prispieval k väčšej zvukovej pestrosti sveta a ľudského života. Potešoval, oznamoval, upozorňoval, hladil, smial sa i plakal spolu s tým, čo ho držal v ruke.

V porovnaní so súčasným hudobným inštrumentárom neboli hudobné nástroje našich predkov primárne určené pre zábavu. Boli dôležitým doplnkom krajiny, života spoločenstiev, komunikácie a prenosu informácií,  individuálnej výpovede človeka, boli súčasťou širokého kontextu existencie.

(Michal Smetanka)

História múzea

Genéza MUZIKMUZEA siaha do remeselnej dielne v Spišskom Hrhove, kde Michal Smetanka a Pavol Urda realizovali v období rokov 1995 – 2005 množstvo komunitných, vzdelávacích a kultúrnych činností pre širokú verejnosť a položili taktiež základ pre zbierkový fond hudobných nástrojov.

Zbierka hudobných nástrojov bola spočiatku orientovaná na zhromažďovanie ľudových hudobných nástrojov z proveniencie Karpát, predovšetkým Slovenska a bola špecializovaná predovšetkým na aerofóny. Postupne sa však spontánne rozširovala aj o iné typy hudobných nástrojov – chordofóny, membranovóny, idiofóny a iné hudobné nástroje aj mimo Karpát, čím začala vznikať jedinečná kolekcia hudobných nástrojov zo sveta.

Vytvorená expozícia bola postupne v rokoch 2008 – 2010 premiestnená do tradičnej drevenice v Brutovciach a bola sprístupnená verejnosti bezplatne spolu s ukážkami hry na hudobných nástrojoch, s prednáškami o výrobe, použití, histórii, vlastnostiach hudobných nástrojov, ale aj s možnosťou vyskúšania si hry na hudobný nástroj. V r.2010 bolo Slovenským národným múzeom Múzeum ľudových hudobných nástrojov v Brutovciach zaregistrované do evidencie zariadení, ktoré majú charakter múzejnej prezentácie pod registračným číslom, ZMP/42/2010.

Múzeum začalo fungovať ako miesto hudobnej edukácie pre deti, ale aj miesto výskumu etnoorganológov, hudobníkov či inej odbornej i laickej verejnosti. Okrem toho hudobné nástroje zo zbierky putovali po mnohých výstavách a prezentáciách na Slovensku i v zahraničí, či už ako samostatné hudobné nástroje, alebo ako kolekcie. Každoročne bolo zo zbierok múzea realizovaných v priemere 5 výstav na rôznych miestach a expozíciu v Brutovciach navštívilo ročne v priemere 500 osôb. Najvzácnejšou návštevou bol japonský princ a princezná Akišino v máji 2013.

Najdôležitejším človek pri založení múzea, jeho zveľadovaní a prevádzkovaní je Michal Smetanka, - hudobník, mulriinštrumentalista, hudobný pedagóg, výrobca ľudových hudobných nástrojov, propagátor a popularizátor slovenskej ľudovej kultúry.

Z dôvodu nedostatočných priestorových kapacít, bezpečnostného zabezpečenia objektu múzea hudobných nástrojv ako aj nevyhovujúcim podmienkam pre uchovávanie hudobných nástrojov začala byť v rokoch 2017 - 2018 zbierka múzea pripravovaná pre inštaláciu a trvalú expozíciu v obci Spišský Hrhov v podobe MUZIKMUZEA.

Muzikmúzeum napĺňa ambíciu interaktívnou prezentáciou regionálnych hudobných nástrojov ukázať typové a druhové bohatstvo ľudového hudobného inštrumentára, priblížiť technické a hudobné parametre vybraných druhov a typov, poukázať na ich osobitosti a jedinečnosť v kontexte svetového hudobného inštrumentára. Neodmysliteľnou zložkou interaktívnej prezentácie bude nielen možnosť videnia zaujímavého aspektu ľudovej kultúry, predovšetkým však objasňovanie jeho vývoja, rôznych funkcií, regionálnych odlišností a ich príčin, materiálov a podobne.

NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI


Čím je múzeum výnimočné?

Plné zvukov

MuzikMuzeum je plné harmonických zvukov. Ticho v ňom nájdete len málokedy.

Interaktívne

Len v Muzikmuzeu môžete hudobný nástroj vidieť, počuť, vyskúšať si ho, preskúmať ho i vyrobiť si ho.

Poučné

MuzikMuzeum Vás zasvätí do toho, ako sa hudobný nástroj vyrába i ako sa na neho hrá.

Nezabudnuteľné

Z MuzikMuzea si môžete odniesť informáciu, zážitok, niekedy aj hudobný nástroj i pieseň.

Unikátne

Jedna z najväčších dostupných zbierok hudobných nástrojov Európe. Vyše 400 hudobných nástrojov z celého sveta.

Moderné

Nechajte sa vtiahnúť za poznávaním hudby do virtuálnej reality

© 2018 MuzikMuzeum. SAMOSATO vyrobilo.